ALBALLON RESTAURANT
Izgara
Aktif

Yarım Kilo Tavuklu Kebap

70,0 ₺